الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

Showing 1–12 of 20 results

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/25اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B34 OSSEL

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/25اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B35 OSSEL

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/5 اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B35 OSSE

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/5اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B34 OSSEL

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

1 اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B34 OSSEL

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

1/5اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B35 OSSE

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

1اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B35 OSSE

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

2اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B35 OSSE

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

3اسب1400 دور تکفاز بدنه آلومینیوم B35 OSSE

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

الکتروموتور 0/5 اسب 1400دور تکفاز OSSEL-MS فلنج B34

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

الکتروموتور 0/5 اسب 3000دور تکفاز OSSEL-MS مینی فلنج B34

الکتروموتورهای تک فاز آلومینیوم مارک Ossel

الکتروموتور 1 اسب 3000دور تکفاز OSSEL-MS مینی فلنج B34