الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

Showing 1–12 of 37 results

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/25 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS پایه و فلنج B35

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/25 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS مینی فلنج B34

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/33 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS پایه و فلنج B35

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/33 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS مینی فلنج B34

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/5 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS پایه و فلنج B35

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/5 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS مینی فلنج B34

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/75 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS پایه و فلنج B35

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/75 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS مینی فلنج B34

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/75 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS مینی فلنج B34

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

0/75 اسب 3000 دور سه فاز OSSEL-MS پایه و فلنج B35

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

1 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS پایه و فلنج B35

الکتروموتورهای سه فاز آلومینیوم مارک Ossel

1 اسب 1400 دور سه فاز OSSEL-MS مینی فلنج B34