الکتروموتور 0/5 اسب 1400دور تکفاز OSSEL-MS فلنج B34