الکتروموتور 0/5 اسب 3000دور تکفاز OSSEL-MS مینی فلنج B34