الکتروموتور 1/5 اسب 1400دور تکفاز OSSEL-MS فلنج B3