الکتروموتور 1/5 اسب 3000دور تکفاز OSSEL-MS فلنج B35